MOVIE ww share ww rights
Kirrak party 15cr 15cr
Keshava 14cr 9cr
Ekkadiki pothavu chinnavada 17cr 6cr
Shankarabaranam 3cr 7cr
Surya vs surya 7cr 5cr
Karthikeya 7cr 2cr
Swami rara 4cr 1cr